ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Begur Sub division

Begur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. A.Nandini 9448994362 08229-231120   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Begur Sri. Mallesh 9448994890     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Kabballi Sri. Ravikumar.B I/c 9448994891 08229-235577   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.