ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Gundulupet Sub Division

Gundlupete Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Siddalingappa.K.M 9448994885 08229-222432   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Gundlupete AE Sri. G.Mahesh 9448499900     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Gundlupete JE Sri Nagendra 9448994886      
4 Section Officer - Hangala AE Sri. Shivalinga 9448994887     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Bammalapura JE Sri. Shamiulla 9448499901      
6 Section Officer - Terakanambe Sri. Mayura. V 9448994889 08229-232255   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.