ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Haradanahalli Sub division

Haradanahalli Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Sampath 9480837501 08226-238025   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Haradanahalli Sri. Hazarath Sab 9448994869 08226-236122   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Arakalavadi Sri. parmeshwarappa (Incharge) 9448499984     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Harave Sri. Gopalvenkatesh 9448994872     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Udigala Sri. M.Nanjundaswamy (Incharge) 9480837502     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.