ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Haradanahalli Sub division

Haradanahalli Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. G.L.Devarajaiah 9480837501 08226-238025   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Tech) Sri Petar 9480841184      
3 Section Officer - Haradanahalli Sri. Vasanth 9448994869 08226-236122   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Arakalavadi Sri. Mahadevaswamy.P  9448499984     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Harave Sri. Shivakumar 9448994872     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Udigala Sri. M.Nanjundaswamy I/c 9480837502     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.