ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Santhemaralli Sub Division

Santhemaranahalli Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Shashidar. J.M 9449598685 08226-240490 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Engineer(Tech) Sri Mudduraj 9480841171    
3 Section Officer - Kuderu Sri. Satish I/c 9448994871   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kagalvadi Sri. Mariswamy I/c 9448994870   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Honganuru Sri. Ragavendra 9480837503   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Section Officer - Ganiganuru Sri. Bairanna 9480810390   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.