ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Santhemaralli Sub Division

Santhemaranahalli Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Shashidar. J.M 9449598685 08226-240490 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Kuderu Sri. Satish 9448994871   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Kagalvadi Sri. Mariswamy (Incharge) 9448994870   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Honganuru Sri. G. Mahesh 9480837503   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Section Officer - Ganiganuru Sri.  MahadevSwamy 9480810390   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.