ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Kollegal

Kollegala Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Pradeep.T 9449598636 08224-253230 08224-256838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Drupad  9480841185 08224-252017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Kum Shilpa B.R 9480810383      
3 Accounts Officer Sri. Vijaykumar 9448499967 08224-253017 08224-256838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Rajain 9449598582 08224-253230 08224-256838 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Anilkumar.J 9448994348 08224-254348   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Junior.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Santosh 9480837500 08224-254348