ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hanur

Hanur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Shankar 9448994881 08224-268845
08224-268846
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Sri. Rangaswamy I/c 9480810338      
2 Section Officer - Hanur Town Sri. Jayaram 9448994882 08224-268845   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Lokkanahalli Sri. Bhaskar 9448994883 08224-268845   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Ramapura Sri. T.Santhosh 9448994884     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - M.M. Hills Sri. B.B.Nagaraju (Incharge) 9449597465     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kawdalli Sri. Venkatesh I/c 9449597464     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.