ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Kollegal Sub Division

Kollegala Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Lingaraja.L 9448994875 08224-252017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Asst.Engineer(Tech) Sri Laxmikanth 9480810379      
2 Section Officer - Kollegala Town Sri. Pradeep 9448994876 08224-252017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Devangapete Sri. Sudhaker 9448994878 08224-252017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Chilakavadi Sri. B. Panish Babu  9448994879 08224-252017   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Doddinawadi Sri. R.Ravikumar 9448994880     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Sattegala Sri. Abdul.Zameel 9449597467     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Maduvinahalli Sri. R.Ravikumar I/c 9449597468     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Service station-Kollegala  Service station-Kollegala 9449597469      
9 Service station VAN- Kollegala  Service station VAN- Kollegala 9480810375