ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Yalandur

Yalandur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Suresh Kumar M 9448994873 08226-240042   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Yalandur Town Sri. M. Jagadeesh  9449598576 08226-240042   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Mamballi Sri. M. Jagadeesh (Incharge) 9448994874     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.