ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Madikeri Division

Madikeri Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Somashekar.B 9449598601 08272 224701 08272-222665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. P.N devaiah 9449598541     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri. V.M.Nagraj 9449598559 08272-225650   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Dinesh .A.A 9449598649 08272-222665   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst.Exe.Engr.-HT Rating Sub division Sri. Somanna 9449598629     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 AE HT Rating Jinesh. J.Huli 9480837544      
8 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri.Somanna I/c 9480837511     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst.Exe.Engr.-Vigilance Sri. Mahadesh 9448499902     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Vigilence Police Inspector GuruPrasad.A. 9449598620      
11 Service station Service station 9449598665