ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Madikeri Division

Madikeri Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Somashekar.B 9449598601 08272 224701 08272-222665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. P.N Devaiah 9449598541     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Smt. Neeta R C 9480810367      
3 Accounts Officer Sri. Parameshwar 9449598559 08272-225650   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Alfanzo 9449598649 08272-222665   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Assistant Engineer (Tech) Smt. Neeta R C 9480810367      
6 Asst.Exe.Engr.-HT Rating Sub division Sri. Pushpa 9449598629     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 AE HT Rating Sri. Jinesh. J.Huli 9480837544      
8 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Smt. Kusuma H 9480837511     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst. Engg. - LT Rating Sub Division Sri. Md. Atteque 9480810399      
10 Junior Engg. - LT Rating Sub Division Sri. Gabriel D'Souza        
11 Asst.Exe.Engr.-Vigilance Sri. Tilak 9448499902     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Vigilence Police Inspector Sri. GuruPrasad.A. 9449598620      
13 Service station Service station 9449598665