ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Gonikoppal

Gonikoppa Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Anakkaiah 9449598607 08274-247088   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Gonikoppal Sri. S.R.Krishnakumar 9449598608 08274-247222   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Balele Sri. K.V. Somesh (Incharge) 9449597484     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Srimangala Sri.  N.V.Vijaykumar 9449598609 08274-246598   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 33/11 KV Station Srimanagala 33/11 KV Station 9449598628 08274-246218