ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Gonikoppal

Gonikoppa Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Anakkaiah M 9449598607 08274-247088   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assiatnat Engineer (Tech) Sri. Hemachandra J 9480810371      
3 Section Officer - Gonikoppal Sri. S.R.Krishnakumar 9449598608 08274-247222   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Balele Sri. Manu Kumar C 9449597484     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Srimangala Sri. Vijaykumar.M.E. 9449598609 08274-246598   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 33/11 KV Station Srimanagala 33/11 KV Station 9449598628 08274-246218