ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Kushalnagar

Kushalnagar Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Ashwath 9449598538 08276-274408   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer (Tech) Smt. Rani 9480810373      
2 Section Officer - Kushalnagara Town Sri. Vinay kumar O.K 9449598589     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Kudige Sri. Padmanabha 9449598613     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Madapura Sri. Ramesh I/C 9449598615     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Suntikoppa Sri. Chandrappa I/C 9449598588     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Chettalli Sri. Dinesh I/C 9448499965     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.