ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Madikeri

Madikeri Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Devaiha I/C 9449598602 08272-225906   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer (Tech) Kum. Rajeshwari  9480810372      
2 Section Officer - Madikere Town AE Sri.Sampath A R 9449598603 08272-228454   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Talathmane Sri. Hemanthraj G K. 9449598604 08272-228454   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Bagamandala Smt.Harinakshi.D.A.  9480810344     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Sampaje Sri.Anil Kumar K J

9448994851

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Murnad Sri. Chethan Kumar 9449598605 08272-232504   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Napoklu Sri. Harish 9449598606 08272-237192   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 33/11 KV Station, Murnadu  Sri. Chetan Kumar 9449598623 08272-232055