ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Madikeri

Madikeri Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Suresh 9449598602 08272-225906   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Madikere Town Sri.Sampath 9449598603 08272-228454   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Talathmane Sri. Subramanya 9449598604 08272-228454   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Bagamandala Sri. Chetan  9480810344     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Sampaji Sri. Anil

9448994851

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Murnad Sri. Ramakanth 9449598605 08272-232504   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Napoklu Sri. Prasad 9449598606 08272-237192   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 33/11 KV Station, Murnadu  Sri. Ramakanth incharge 9449598623 08272-232055