ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Somavarpet

Somwarpete Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Dhananjay 9449598612 08276-282005   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Sri. Kavita.K I/C 9480810369      
3 Section Officer - Somwarpet Town Sri. Santhosh 9449598614     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 33/11 KV Station Somvarpete  33/11 KV Station Somvarpete 9480837521      
5 Section Officer - Shanivara Santhe Sri. B.T.Hemath Kumar 9449598616     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kodlipet Sri. Manu Kumar I/C 9449598617     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Abburu katte (Aluru-siddapura)  Sri. Rangaswany I/C 9449598622     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Shanthalli Sri. Rukmangada Kumar I/C 9480837509     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.