ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Virajpet sub division

Virajpete Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. P.S. Suresh 9480837545 08274-255319   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Sri. Dilip.K.M 9480810368      
3 Section Officer - Virajpete Town Sri. Shivana Gowda Patil 9449598610 08274-257319   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Ammathi Sri.Ramesh.H.S. I/c 9448994344     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Siddapur Smt.Champavathi I/C 9449598611 08274-258222   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Palibetta Sri.Devaiha C 9448994341     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 33/11 KV Station Siddapura 33/11 KV Station Siddapura 9449598626