ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hunsur Division

Hunsur Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. A.A.Sunil Kumar 9448994805 08222-252715 08222-251728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Basavanna H.K 9449598554 08222-252715   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri.Parmeshwar 9449598558 08222-251728   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri Dinesh 9449598648     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Mallegowda 9448994827 08222-253108   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Junior Engineer (El) civil Sri. Suresh 9449598680      
7 Asst.Engr.(Tech) Sri. Ramesh 9480841194      
8 Asst.Engr.(Tech) Sri Kavitha        
9 A.E- (LT Rating-) Sri. Manjunath B H 9448994360      
10 33/11 KV Station Handpost  33/11 KV Station Handpost 9448994925 08222-255224