ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Bettadapura Subdivision

Bettadapura Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Santhosh Kumar.H.M. 9448994365 08223-275464   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Bettadapura Sri.Jagali Bheemesh I/c 9448994821 08223-275464   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Ravandur Sri Syed Mohammed Ghouse 9448994822 08223-275464   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kittur Smt. Asha P 9448994364     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Kanagaalu Sri. M. K. Pratap I/C 9480810345     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.