ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Bilikere

Bilikere Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Raju S 9448499992 08222-240377   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Bilikere Sri.Chandrashekhar 9448994810 08222-240377   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Gaddige Sri.Chandrashekar 9480837532     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Bolenahalli Sri.Mahesh 9480837531     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.