ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Bilikere

Bilikere Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Vijayaratna 9448499992 08222-240377   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech)  Sri. Manikanta 9480810381      
3 Section Officer - Bilikere Sri. Chandrashekhar M S 9448994810 08222-240377   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Gaddige Sri. S. Anand 9480837532     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Bolenahalli Sri. Mahadev I/C 9480837531     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.