ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

HD Kote

H.D.Kote Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri.Pradeep 9448994814 08228-255331   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - H.D. Kote Sri. Prasad 9448994815 08228-255331   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Hampapura Sri. Ravikumar .M.K 9448994816 08228-267735   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Alanahalli Sri. Prasad( Add in chg) 9448994363     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.