ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

HD Kote

H.D.Kote Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri.Mahesh Kumar R.M 9448994814 08228-255331   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assiatant Engineer (Tech) Sri. Sandeep 9480810391      
3 Section Officer - H.D. Kote Sri. Chandra 9448994815 08228-255331   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hampapura Sri. Preetham 9448994816 08228-267735   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Alanahalli Sri. Prasad B.G I/C 9448994363     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.