ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hunsur

Hunsur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Siddappa 9448994806 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(El) Sri Shivprasad 9480810341      
 3 Servie station Hunsur Sri. Thontaradya 9449598688 08222-252056    
4 Section Officer - Hunsur Town Sri. Purushotham 9448994807 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Chilkunda Sri. Tyagaraj 9448994808 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Govindanahalli Sri. Purushotham I/C 9448994809 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Gavadagere Sri. Manjunath.B.J 9448994811 08222-248606   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Hanugodu Sri. Shambulingaiah I/C 9448994812 08222-243233   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Section Officer - Rathnapuri Sri. Chennakeshava 9448994813 08222-245764   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.