ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Hunsur

Hunsur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Kalim Mohammed 9448994806 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Servie station Hunsur Sri. Purushotham 9449598688 08222-252056    
2 Section Officer - Hunsur Town Sri. Purushotham I/C 9448994807 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Chilkunda Sri. Nagaraj 9448994808 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Govindanahalli Sri. Nagaraj I/C 9448994809 08222-252056   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Gavadagere Sri. Manjunath.B.J 9448994811 08222-248606   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Hanugodu Sri. Chennakeshava I/C 9448994812 08222-243233   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Rathnapuri Sri. Chennakeshava 9448994813 08222-245764   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.