ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

KR Nagar

K.R.Nagara Division
Sl. Designation Present Incumbent Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer (Elecl) Sri. B. S. Chandrashekar  94808 44745 08223-    
 2 Assistant Executive Engineer(Office)          
3 Accounts Officer     08223-    
4 Accounts Officer (I/A)     08223-    
5 Assistant Engineer (Tech)     08223-    
6 Assistant Accounts Officer