ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

KR Nagar

K.R.Nagara Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Arkeshwara Murthy 9448994823 08223-262933   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Sri. VIshwanath 9480810378      
2 Section Officer - K.R.Nagara Town Sri. Prasanna Kumar 9448994824 08223-262933   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Hampapura Sri. Chandrashekhar.B 9448994825 08223-262933   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hosur Sri. Nagaraj I/C 9448994826 08223-281171   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Kestur Sri. Kashi Rao 9480837527     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.