ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Periyapattana

Periyapatna Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Kaleem Ahmed 9448994818 08223-274228   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2 Assistant Engineer(Tech) Smt. Vidya.P 9480810384      
3 Section Officer - O & M-1 Sri. Shashi Kumar 9448994819 08223-274228   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Chittenahalli Smt.Shashi Kumar I/c 9448994820 08223-274228   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer -Bylukoppe Sri. Vinaykumar 9449598663 08223-254820   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kampalapura Sri. Jagali Bhimesh 9480837534     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer  Hunasawadi Sri. Ramesh 9449597492