ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Periyapattana

Periyapatna Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Ishan Ul Haque (IN Charge) 9448994818 08223-274228   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Periyapatna Town Sri.Rama Prasad 9448994819 08223-274228   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Chittenahalli Sri.Manjunath(In Charge) 9448994820 08223-274228   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Koppa Sri. Manjunath 9449598663 08223-254820   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Kampalapura Sri. M.K Pratap I/c 9480837534     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.