ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Sargur Subdivision

Sargur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Mahesh Kumar 9448994353 08228-265678   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Sargur Sri. Ashok.C.J 9448994817 08228-265678   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - B.Matakere Sri. Ashok I/C 9448994352     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Antharasanthe Sri. Harish Rao 9449598664 08228-264256   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.