ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Bannur

Bannur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Harish I/c 9448994790 08227-275506   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Bannur Town Sri. Harish 9448994795 08227-275507   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Chamanahalli Sri. Ananda Murthy 9448994796     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Madagalli Sri. Sathish 9449598586     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Kethupura Sri. Mahesh (Incharge) 9449598587     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Tumbala Sri. Vijayakumar 9449598552     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Bannur Town complaint handling 9449598584