ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Bannur

Bannur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Harish I/C 9448994790 08227-275506   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Smt. Nagaveni.M 9480810370      
3 Section Officer - Bannur Town Sri. Harish.G 9448994795 08227-275507   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Chamanahalli Sri. Vishwanath S L 9448994796     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Madagalli Sri. Harish.G I/c 9449598586     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kethupura Sri.Srinivas 9449598587     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Tumbala Sri. Vijayakumar 9449598552     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Bannur Town complaint handling 9449598584