ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Nanjanagud-2 Subdivision

Nanjanagud-2 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Sridhar 9449598630 08221-224020   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) sri. 9480810385      
2 Section Officer - Tagadur Sri. P. Mahadevaiah 9448994804     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Badanavalu Sri. Manjunath 9448994803     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hullahalli Sri. Santhosh 9448994802     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Chandravadi Sri. Kishore 9449598583     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Hura Sri. Nagaraj 9449598631     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.