ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Nanjanagud-2 Subdivision

Nanjanagud-2 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Sridhar.S 9449598630 08221-224020   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Smt.Vidhya 9480810389      
2 Section Officer - Tagadur Sri. P. Mahadevaiah 9448994804     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Badanavalu Sri. Manju.S 9448994803     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hullahalli Sri. Rangaswamy 9448994802     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Chandravadi Sri. Swamy 9449598583     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Hura Sri. Nagaraju 9449598631     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.