ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Nanjungud-1

Nanjangud Urban Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. C.S. Anand 9448994797 08221-224311
08221-225551
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Nanjangud Town Sri. Nagendra Mestha 9448994798     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Tandavapura Sri. Veeresh K V 9448994799     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Sinduvalli Sri. ShashiKiran 9448994801     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Suttur Sri. T. S. Yogesh I/C 9449598551     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nanjanagud service center  Nanjanagud service center 9449598522      
7 Nanjanagud town vehicle  Nanjanagud town vehicle 9449598523