ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

T.Narasipura

T.Narasipura Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Abdulwazeed Khan 9449598536 08227-262040   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - T.Narasipura Sri. Yogesh.T.S. 9448994791     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Madapura Sri. Jagadeesh 9448994792     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Sosale Sri. L.Doresawmy 9448994793     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Talakadu Sri.Chikkamahadev 9448994794     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Muguru Kum. Geetha.C 9449598524     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.