ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

NR Mohalla Division

NR Mohalla Division
Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
Executive Engineer ( Elecl) Sri.H S Swamy 9448994740 2434165 2449996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asst.Exe.Engr ( Office) Sri.Sridhar Nayak 9448994715 2495549   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Accounts Officer Sri. D.Suresh 9449598556 2422850 2422850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Accounts Officer (I/A) Smt.D.R.Sulochana 9449598646 2435704   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asst.Exe.Engr.-LT Rating- 2 Sub division Smt. Latha 9448994367     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Assistant Engineer Smt. seema 9480810358      
A.E. (Civil) Prakash 9448994917      
A.A.O.(Estb)     2422850    
A.A.O.(NRM)     2456201    
A.A.O.(CZ)     2421902    
A.A.O.(CPM)     2488400    
Service station CENTRAL 9448994833      
Service station Chamundipuram (sterling) 9448994899      
Service station NR Mohalla 9448994855      
Service station Siddalingapura
9448994755