ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Chamundipuram

Chamundipuram Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Kiran Kumar C N 9448994745     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2 Assistant Engineer(tech) Sri ShivaPrasad 9480810362      
3 Section Officer - Lakshmipuram AE Sri. E.Manju 9448994774     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Lakshmipuram JE Smt. Ramdas 9448994775      
5 Section Officer - Vidayaranyapuram AE Sri. Rakshat Singh 9448994772     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Vidayaranyapuram JE Sri.Shivalingu 9448994773      
7 Section Officer - JP Nagar AE Sri. Shalini.B.P 9480810382      
8 Section Officer - Kadakola Sri. Lokesh 9448994788     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Section Officer_ JP Nagar JE Sri. Ravi 9449598567