ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Chamundipuram

Chamundipuram Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Chikka Siddegowda P 9448994745     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(tech) smt. Savitha 9480810362      
2 Section Officer - Lakshmipuram AE Smt. Shalini B T I/C 9448994774     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Lakshmipuram JE Smt. Shalini B T I/C 9448994775      
4 Section Officer - Vidayaranyapuram AE Sri. Ramesh S  9448994772     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Vidayaranyapuram JE Smt. Shalini.B.T 9448994773      
6 Section Officer - JP Nagar AE Sri. Ramesh.S I/c 9449598567      
7 Section Officer - Kadakola Sri. Md. Shabeer 9448994788     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Devalapura Sri. Ravi 9449598569     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.