ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Jyothi Nagara Subdivision

Jyothinagara Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Nandish M S 9449598621     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Tech) Sri Zameer Pasha 9480810393      
3 Section Officer - Jyothinagara AE Sri. Somashekhar 9448994760     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Shanthinagara AE Sri. Umesh.G I/C 9449598571     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Shanthinagara JE Sri. Pasha I/C 9449598580      
6 Section Officer - Udayagiri AE Sri. Swamy C 9448994758     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Udayagiri JE  Sri.Timaraju 9448994759