ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

VV Mohalla Division

V.V.Mohalla Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. K.M. Munigopal Raju 9449598644 0821-2416380 0821-2416007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Prashanth.M.P 9448994842 0821-2416007   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri.  Mohan I/c  9449598595 2416016   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Nanjundaswamy 9448994996     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Engr (Tech) Smt. Ramya 9448499908 2494848    
6
A.A.O.(VVM)
    2513978    
7 A.A.O.(YEWL)     2402853    
8 A.A.O.(KMP)     2560803    
9 A.A.O.(JP)     2595844