ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Hootagalli

Hootagalli Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Keshav Murthy CN 9449598639 0821-2404922   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Hootagalli Sri.Venkatesh 9449598640     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Bogadi AE Sri. Akash M.P.R 9449598553 2343711   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Bogadi JE Sri.Shiv Prasad 9448994771      
5 Section Officer - Elwala Sri. Raghavendra 9449598529     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Beerihundi Sri.Nagendra 9448994783     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Service Station Van 9448994784 2402853    
8 Service Station Van Service Station 9449598699