ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

RK Nagara

Ramakrishna Nagara Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Smt Anitha .S.B 9448994596 0821-2340292   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Vivekananda AE Sri. Jayanth 9449598572     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Vivekananda JE H.K. Ragav aditya 9449598573      
4 Section Officer - Jayapura AE Sri. Suresh 9448994787 2595844   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Jayapura JE Sri.Sundaraju 9448994844      
6 Service Station RAMAKRISHNA NAGARA 9449598581