ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

VV Mohalla

V.V.Mohalla Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri.umesh 9448994744 0821-2513978 0821-2416007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Jayalakshmipuram AE Smt.Vishaka 9448994766     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Section Officer - Jayalakshmipuram JE Sri.Shivanna 9448994877      
3 Section Officer - Metagalli AE Sri. Mahadevaiah 9448994769 2581570   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Section Officer - Metagalli JE Sri.Boregowda 9448994770      
4 Section Officer - M.G.Koppal AE Sri. Wazeed Khan 9449598555     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Section Officer - M.G.Koppal JE Smt.Hemalata 9448994929      
5 Section Officer - Vontikoppal AE Sri. Doddamani 9448994767     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Section Officer - Vontikoppal JE Suresh kumar 9448994768      
  Service Station VVMOHALLA 9449598599 2510702    
  Service Station METAGALLY 9448994852