ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

VV Mohalla

V.V.Mohalla Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Keshav Murthy.C.M 9448994744 0821-2513978 0821-2416007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Kum Prathibha M 9480810392      
2 Section Officer - Jayalakshmipuram AE Sri Rajashekar 9448994766     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3 Section Officer - Jayalakshmipuram JE Sri Syed Mehaboob 9448994877      
4 Section Officer - Metagalli AE Sri. Boregowda P.B 9448994769 2581570   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5 Section Officer - Metagalli JE Sri. Mahantappa 9448994770      
6 Section Officer - M.G.Koppal AE Sri. Hemalatha R 9449598555     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Section Officer - M.G.Koppal JE Sri. Nagesh 9448994929      
8 Section Officer - Vontikoppal AE Sri.  Manoja 9448994767     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Section Officer - Vontikoppal JE Sri. Suresh kumar I/C 9448994768      
10  Service Station VVMOHALLA 9449598599 2510702    
11  Service Station METAGALLY 9448994852      
12 Nodal officer- Smart grid pilot project Bharath kumar. K. 9480810333