ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Technical issues & Migration from VAT & Service Tax to Goods & Service Tax Network (GSTN) ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 23/01/2017 none CYS1148-dtd-20.01.2017.pdf
2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಡಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 21/01/2017 none CYS1153-dtd-21.01.2017.pdf
Deputing of Senior Assistant/Assistant Account Officers to attend the Training on BIPS and MIS modules of RAPDRP Part-A Project by Track leads 21/01/2017 ತರಬೇತಿ Training-on-MIS-and-BIP-modules-of-RAPDRP-Part-A.pdf
Extension of completion period of DWA for carrying out Ganga Kalyana, Water Supply works on Total Turnkey basis under Unit Rate Contract in Hanuru Sub Division, Kollegala. 16/01/2017 none 18869-73-dtd-13.01.2017.pdf
18.01.2017 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನೆ 13/01/2017 ಆಡಳಿತ CYS1136-dtd-13.01.2017.pdf
KERC (Implementation of Solar Rooftop Photovoltaic Power Plants) Regulations, 2016 09/01/2017 KERC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ KERC-SRTPV-Gazette-notification2016.pdf
Assistant Engineers Transfer / repostingorder 2 07/01/2017 ಆಡಳಿತ AETransRepostingorder.pdf
Assistant Engineers Transfer order 1 07/01/2017 ಆಡಳಿತ AECESCTrnsorder.pdf
Assistant Engineers Reposting order 07/01/2017 ಆಡಳಿತ AEPromotionRepostingorder.pdf
CESC replies to Prelimenary observations 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ CESCrepliesPrelimenaryobservations.pdf
APR FY-16 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ APRFY16.pdf
Kannada ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ERCFY18-Kannada-paper-notification.pdf
kannadaARR-TariifforFY18.pdf
English ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ERCFY18-English-paper-notification.pdf
EnglishARR-TariffforFY18.pdf
Purchase order for Poles PO No 754 & 738 06/01/2017 none DI-17630-33---17634-37.pdf
Purchase order for Poles PO No 721, 714, 726 & 702 06/01/2017 none DI-17641-47--17655-61--17648-54---17662-68.pdf
Purchase order for Poles PO No 784, 779, 747 & 788 06/01/2017 none DI-18207-10--18211-14--18215-18---18219-22.pdf
Purchase order for Poles PO No 786, 804, 805 & 806 06/01/2017 none DI-18190-94--18195-98--18199-202---18203-06.pdf
Purchase order for Poles PO No 774, 766, 762 & 803 06/01/2017 none DI-18174-77--18178-81--18182-85---18186-89.pdf
Purchase order for Poles PO No 740, 778, 795 & 771 06/01/2017 none DI-18158-61--18162-65--18166-69---18170-73.pdf
Purchase order for Poles PO No 792, 800, 787 & 783 06/01/2017 none DI-18130-33--18143-46--18147-49---17150-53.pdf