ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Deputation of Officers for 2 days residential Workshop On Smart Grids at Jaipur, no.22331-34 dtd:17.02.2018 17/02/2018 ತರಬೇತಿ 22331-34-Dtd-17.02.2018.pdf
O M: ಮೆII.ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಐ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .ಸಿವೈಎಸ್-೧೪೨೭- dtd-17.02.2018 17/02/2018 ತರಬೇತಿ cys-1427-Dtd-17.02.2018 (1).pdf
O M; Deputation of Section Officers to attend the Training on GIS Module of RAPDRP Part-A Project by Trackleads.cys-1426-dtd-17.02.2018 17/02/2018 ಯೋಜನೆಗಳು cys-1426-Dated-17.02.2018.pdf
Dispatch Instruction: PO No.723/03-09-2016 8m Long PSC Poles.22268-72-dtd-16.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು no-22268-72-dtd-16.02.2018.pdf
Dispatch Instruction: PO No.723/03-09-2016 8m Long PSC Poles.22268-72-dtd-16.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು no-22268-72-dtd-16.02.2018.pdf
Dispatch Intruction: PO No 762/03.09.2016 9m Long PSC poles,22191-94,dtd-16.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು No-22191-94-dtd-16.02.2018.pdf
O M: Time Extention to DWA for carring out UNIP works on Total Turn Key basis under unit rate contract in Kollegala Division,22181-84,dtd-16.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು No-22181-84-dtd-16.02.2018.pdf
O M : Time Extension to DWD for carring out UNIP works on Total Turn Key basis under unit rate contract in Nagamangala Division.22185-88.dtd-16.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು No-22185-88-dtd-16.02.2018.pdf
Dispatch Instruction; PO No 787/03-09-2016 8m Long PSC Poles,22131-34,dtd-15.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು no-22131-34-dtd-15.02.2018..pdf
Dispatch Instruction; PO No. 729/03.09.2016 8m Long PCS Poles-22100-05,dtd-15.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು no-22100-05-dtd-15.02.2018.pdf
Dispatch Instuction:PO No. 763/03.09.2016 9M Long PSC Poles,22127-30,dtd-15.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು no-22127-30-dtd-15.02.2018.pdf
Dispatch Instruction for PO No.804/03.09.2016 9mtr long PSC pole dtd-15.02.2018 16/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು no-22106-09-dtd-15.02.2018.pdf
Public Hearing Notification 21.02.2018 15/02/2018 ಕೆ.ಇ.ಅರ್. ಸಿ ವಿಷಯಗಳು Public-hearing-Notification-21-02-2018.pdf
DWA- Providing Electrical Infrastructure by extending 11KV HT/LT lines & erection of 25KVA Transformers for Ganga Kalyana & Water Suplly Installations on total turnkey basis under unit rate contract in Hunsur & Bilkere Sub DivisionsNo.21936-38 dtd:14.02.2 15/02/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು No.21936-38 dtd.14.02.2018.pdf
ಆರ್. ಇ . ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್- 1(ತಂಡ-10)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 22008-13 dtd.14.02.2018 15/02/2018 ತರಬೇತಿ REC-trg--Batch-10-22008-13-dtd.14.02.2018.pdf
ಆರ್. ಇ . ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್- 1(ತಂಡ-9)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 22003-07 dtd.14.02.2018 15/02/2018 ತರಬೇತಿ REC-trg--Batch-9-22003-07-dtd.14.02.2018.pdf
ಆರ್. ಇ . ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್- 1(ತಂಡ-8)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 21996-22002 dtd.14.02.2018 15/02/2018 ತರಬೇತಿ REC-trg--Batch-8-21996-22002-dtd.14.02.2018.pdf
ಆರ್. ಇ . ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್- 1(ತಂಡ-7)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 21989-95 dtd.14.02.2018 15/02/2018 ತರಬೇತಿ REC-trg--Batch-7-21989-95-dtd.14.02.2018.pdf
ಆರ್. ಇ . ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್- 1(ತಂಡ-6)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 21983-88 dtd.14.02.2018 15/02/2018 ತರಬೇತಿ REC-trg--Batch-6-21983-88-dtd.14.02.2018.pdf
ಆರ್. ಇ . ಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್- 1(ತಂಡ-5)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .21978-82 dtd.14.02.2018 15/02/2018 ತರಬೇತಿ REC-trg--Batch-5-21978-82-dtd.14.02.2018.pdf