ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 27/02/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ CYS1252-dtd-14.02.2017.pdf
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೈನ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 25/02/2017 none Meeting-Notice.pdf
2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 25/02/2017 none CYS1286-dtd-25.02.2017.pdf
Purchase order for Poles PO No.823 25/02/2017 none CYS1276-dtd-22.02.2017.pdf
Purchase order for Poles PO No.822 25/02/2017 none CYS1275-dtd-22.02.2017.pdf
Time Extension of DWA for carrying out Ganga Kalyana Water Supply works on Total Turnkey basis under Unit Rate Contract in Pandavapura Sub Division. 23/02/2017 none 21597-601-dtd-21.02.2017.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in NAgamangala Division 23/02/2017 none LOI-Ngmla.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Nanjanagudu Division 23/02/2017 none LOI-Nanjanagudu.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Madduru Division 23/02/2017 none LOI-Madduru.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Kollegala Division 23/02/2017 none LOI-Kollegala.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Hunsur Division 23/02/2017 none LOI-Hunsur.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Holenarasipura Division 23/02/2017 none LOI-HNPura.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Chamarajanagara Division 23/02/2017 none LOI-CHNagara.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in Arasikere Division 23/02/2017 none LOI-Arasikere.pdf
Providing Electrical Infrastructure by extending 11kV HT/LT lines & erection of 25kVA Distribution Transformers for Regularized UNIP installation on Total Turnkey basis under Unit Rate contract in N.R.Mohalla & V.V.Mohalla Divisions 23/02/2017 none LOI-NRMVVM.pdf
Deputation of Officers for 6 days residential training programme at Fiscal Policy Institute, Bengaluru. 21/02/2017 ಆಡಳಿತ 21482-86-dtd-20.02.2017.pdf
(schedule of rates) ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ ಸೂಚಿ 2016-17 ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 21/02/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ B.-Index-2016-17.pdf
CSR-Preface.pdf
d.-MLC-statement-for-SR2016-17.pdf
E.-Abstract-of-CDS.pdf
f.-CSR-16-17.-CDS-1-23.pdf
F.-CSR-16-17.-CDS-50-60.pdf
g.-CSR-16-17-CDS-24-49.pdf
G.-CSR-16-17-CDS-61-69-.pdf
h.-11KV-Material.pdf
i.-Bill-of-Material.pdf
I.-Testing-pe-commissioning-Transformer-Repair-Charges.pdf
Item-wise-repair-charges-for-transformer-and-Testing-and-Pre-commissioning-charges.pdf
j.-11KV-Labour.pdf
l.-33kV-Material.pdf
m.-33KV-Labour.pdf
n.Special-Locality-Allowance.pdf
o.Technical_Specification-for-overhead-and-underground-Service-Connection-Works.pdf
p.Scale-of-inspection-Fees-of-Electrical-Inspectorate-Schedule.pdf
CYS-1273-dtd-20.02.2017.pdf
Deputation of Officers for training on "Online project Monitoring System" of IPDS Portal at PFC New Delhi. 21/02/2017 ಆಡಳಿತ 21505-dtd-20.02.2017.pdf
Detailed Work Award for Providing Primary Network Connectivity under R-APDRP Part-A Project in CESC MYSORE. 18/02/2017 ಯೋಜನೆಗಳು CYS1266-dtd-17.02.2017.pdf
Circular: Preparation & Submission March Final Accounts 2017 17/02/2017 ಹಣಕಾಸು March-Final-Circular-FY-2016-17.pdf