ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Review Meeting held on 11.01.2017 under the Chairmanship of Director(Technical) in Corporate Office, CESC at 10:30 am. 22/04/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ CYS70-dtd-21.04.2017.pdf
RAPDRP Information Security Policy. 22/04/2017 ಯೋಜನೆಗಳು CESC-RAPDRP-Information-Security-Policy.pdf
Training on Web Self Service (WSS) Portal and new connection Modules by Track leads. 21/04/2017 ಆಡಳಿತ CYS71-dtd-21.042017.PDF
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 1138-Dtd-21.04.2017 21/04/2017 ಆಡಳಿತ 1138-Dtd-21.04.2017.pdf
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 1134-37-Dtd-21.04.2017 21/04/2017 ಆಡಳಿತ 1134-37-Dtd-21.04.2017.pdf
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ ಸಿವಿಲ್ ರವರುಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 20/04/2017 ಆಡಳಿತ CYS69-dtd-20.04.2017.pdf
Dispatch Instructiuon for Double Pole TC set. 19/04/2017 none CYS65-dtd-19.04.2017.pdf
Providing electrical infrastructure by extending 11kV HT/LT Lines & erection of BIS Certified & BIS marked 25kV BEE star rated distribution transformers for Ganga Kalyana & Water Supply installations on total turnkey basis under unit rate contract in Cham 19/04/2017 none DWA-Chnag-GKWS.pdf
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತುCYS54-dtd-17.04.2017 18/04/2017 ಆಡಳಿತ CYS54-dtd-17.04.2017.pdf
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. (813-17-4-17) 17/04/2017 ಆಡಳಿತ 813-dtd-17.04.2017.pdf
ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.(cys53-17-4-17) 17/04/2017 ಆಡಳಿತ CYS53-dtd-17.04.2017.pdf
Deputation of Officers for 4 days residential training programme at Fiscal Policy Institute, Bengaluru. 15/04/2017 ಆಡಳಿತ 703-05-dtd-15.04.2017.pdf
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 15/04/2017 ಬಜೆಟ್ Revenue-Budget-FY-17-18-01-4-2017.xls
CYS49-dtd-13.04.2017.pdf
"Material Management Solution" ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ತರಬೇತಿಗೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. 15/04/2017 ಆಡಳಿತ MMS-training-SCHEDULE.pdf
MMS-Training-Letter.pdf
ಪದವೃಂದವಾರು ಮಂಜೂರಾದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 12/04/2017 ಆಡಳಿತ CYS40-dtd-11.04.2017.pdf
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74, 75 ಮತ್ತು 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ್ನು/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 04/04/2017 ಬಜೆಟ್ 46-50-dtd-03.04.2017.pdf
ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03/04/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ Ganga-Kalyana-Training-letter-Cys15-3-4-2017.pdf
Corrigendum to Dispatch Instruction to LT Protection Kit 03/04/2017 none CYS1470-dtd-31.03.2017.pdf
Corrigendum to Dispatch Instruction to GOS 03/04/2017 none CYS1469-dtd-31.03.2017.pdf
ಪದವೃಂದವಾರು ಮಂಜೂರಾದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 01/04/2017 ಆಡಳಿತ Furnishing-of-Employees-Details-as-on-31.03.2017.pdf