ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಗಿಸುವ ಶೌರಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ 07.11.2017 ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 15658 21.11.2017 22/11/2017 ಕೆ.ಇ.ಅರ್. ಸಿ ವಿಷಯಗಳು 15658-dtd-21.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 923/08.11.2017 Ms Bolt & Nuts(16X75mm=12MT and 16X150mm=18MT) 30 MT. cys1000 17.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS1000-dtd-17.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 728/03.09.2016 8m Long PSC Poles, Quantity-1400 Nos. 15513-16 20.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15513-16-dtd-20.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 737/03.09.2016 8m Long RCC Poles, Quantity: 357 No. 15509-12 20.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15509-12-dtd-20.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 789/03.09.2016 8m Long RCC Poles Quantity-313 Nos. 15517-20 20.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15517-20-dtd-20.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 732/03.09.2016 8m Long RCC Poles Quantity in Nos-357. 15501-04 20.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15501-04-dtd-20.11.2017.pdf
Inspection of Line Materials. 15533-35 20.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15533-35-dtd-20.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 727/03.09.2016 8m Long PSC Poles Quantity in Nos1400. 15505-08 20.11.2017 20/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15505-08-dtd-20.11.2017.pdf
ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಕುರಿತು. cys984 14.11.2017 18/11/2017 ಆಡಳಿತ CYS984-dtd-14.11.2017.pdf
OP No.41/201.2017 before KERC. cys981 13.11.2017 18/11/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ CYS981-dtd-13.11.2017.pdf
Purchase order for supplying of 11kV Rubber Hand Gloves. cys985 15.11.2017 17/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS985-dtd-15.11.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 863(a) dtd25.05.2017 for supply of 1550 Kmtr of Weasel ACSR. cys983 14.11.2017 17/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS983-dtd-14.11.2017.pdf
Dispatch instruction of PO No. 683 dtd 25.05.2017 for supply of 2325 Kmtr of Weasel ACSR Conductor. 15324-27 16.11.2017 17/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15324-27-dtd-16.11.2017.pdf
Purchase order for supplying of Hi Visibility Reflective Rain Wear with cap. cys986 15.11.2017 17/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS986-dtd-15.11.2017.pdf
Purchase order for Supplying of Safety Helmets(FRP). cys987 15.11.2017 17/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS987-dtd-15.11.2017.pdf
Deputation of Officers for two days Workshop On 3D Printing, Robotics & Automation in Construction at Mysuru. 15310 16.11.2017 17/11/2017 ಆಡಳಿತ 15310-dtd-16.11.2017.pdf
OM-Allotment of SBM rolls supplying to RAPDRP areas in O&M Sub Divisions/Divisions- Cys-997 Dtd:16.11.2017 16/11/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು Cys-997Dtd16.11.2017OM.pdf
Deputation of Officers for 3 days residential training programme at NewDelhi. 15273-75 16.11.2017 16/11/2017 ಆಡಳಿತ 15273-75-dtd-16.11.2017.pdf
Deputation of Officers for 3 days residential training programme at NewDelhi. 15276-79 16.11.2017 16/11/2017 ಆಡಳಿತ 15276-79-dtd-16.11.2017.pdf
ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys940 04.11.2017 16/11/2017 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು CYS940-dtd-04.11.2017.pdf