ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Department of Industrial policy and promotion (DIPP), GoI Business Reforms Action Plan-2017-Instructions issued regarding. cys 637 30-08-2017 18/09/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ cys637-30-08-2017.pdf
Dispatch Instruction : M/s Sanjay Industries- 11673-77 15-09-2017 16/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು Sanjay-11673-77-15-09-2017.pdf
ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ರೇರಾ) ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ cys723 15-09-2017 15/09/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ cys723-15-9-2017.pdf
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys717 14.09.2017 14/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS717-dtd-14.09.2017.pdf
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು 11/09/2017 ಆಡಳಿತ 11002-08-11-09-2017.pdf
Additional surcharge OP No 53-2017 11/09/2017 ಕೆ.ಇ.ಅರ್. ಸಿ ವಿಷಯಗಳು Additional-surcharge-OP-No-53-2017.pdf
Annexture to letter No.3666(a)/30.06.2017. 08/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು KVK-Letter.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 877(a) 03.06.2017. 5641 30.06.2017 08/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 5641-dtd-30.06.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 875(a) 03.06.2017. 5639 30.06.2017 08/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 5639-dtd-30.06.2017.pdf
Dispatch Instruction of PO No. 857(a) 03.06.2017. 5640 30.06.2017 08/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 5640-dtd-30.06.2017.pdf
Postpone of Meeting Scheduled on 11.09.2017 at corporate office 08/09/2017 ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ cys692-7-9-2017.pdf
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.10802-09 & 10810-13 06/09/2017 ಆಡಳಿತ 10802-09-dtd-06.09.2017.pdf
10810-13-dtd-06.09.2017.pdf
Deputation of Officers for one day ISHRAE training programme at Mysuru. cys689 06.09.2017 06/09/2017 ಆಡಳಿತ CYS689-dtd-06.09.2017.pdf
ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು (ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ) ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ 06/09/2017 ಆಡಳಿತ AprenticeOM.pdf
Meeting Notice: on 11.09.2017 on IPPs and SRTPV Energy- cys687-05-09-2017 06/09/2017 ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ cys687-05.09.2017.pdf
Rate correction for the purchase order placed on to M/s Uni Power Transmission (Mysore) Pvt. Ltd., Mysuru for supply of Weasel ACSR Conductor due to implementation of GST. cys641 30.08.2017 04/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS641-dtd-30.08.2017.pdf
Rate correction for the purchase order placed on to M/s Bhaskar Electricals, chennai for supply of Weasel ACSR Conductor due to implementation of GST. cys640 30.08.2017 04/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS640-dtd-30.08.2017.pdf
Dispatch instruction for Poles PO No.694/23.08.2016 11 kV, 45 KN, Polymeric(Dead End) insulators 45000 Nos. cys618 23.08.2017 04/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS618-dtd-23.08.2017.pdf
Dispatch instruction for Poles for Po No. 695(b) dated 24.06.2017 11kV, 5 KN, Composite Polymer Pin Insultor 16875 Nos. cys611 21.08.2017 04/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS611-dtd-21.08.2017.pdf
Rate correction for the purchase order placed on to M/s Uni Power Transmission (Mysore) Pvt. Ltd., Mysuru for supply of Rabbit ACSR Condutor due to implementation of GST. cys570(a) 03.08.2017 04/09/2017 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು CYS570-a--dtd-03.08.2017.pdf