ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
PO No. 731/03-09-2016 8m Long PSC Poles, Quantity:1400 No.15493-96-dtd-17.11.2018 17/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15493-96-dtd-17.11.2018.pdf
Discussions on Other issues regarding GST TDS 17/11/2018 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು Discussions-on-Other-issues-regarding-GST-TDS.pdf
GST TDS Presentation 17/11/2018 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು GST-TDS-Presentation.pdf
TDS FORM-GSTR-7A Blank Format 17/11/2018 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು TDS-FORM-GSTR-7A.pdf
TDS FORM-GSTR-7 Blank Format 17/11/2018 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು TDS-FORM-GSTR-7.pdf
DI: PO No.933/28-11-17 9m Long RCC square Section poles, qty-72 Nos-15370-76-dtd-14.11.2018 16/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15370-76-dtd-14.11.2018.pdf
DI: PO No.929/28-11-17 9m Long RCC square Section poles, qty-71 Nos-15377-83-dtd-14.11.202 16/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15377-83-dtd-14.11.2018.pdf
DI: PO No.931/28-11-17 9m Long RCC square Section poles, qty-71 Nos-15384-89-dtd-14.11.2018 16/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು 15384-89-dtd-14.11.2018.pdf
ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1110-dtd-15.11.2018 16/11/2018 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು cys-1110-dtd-15.11.2018.pdf
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕಂಪನಿ/ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕಡಿತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1111.dtd-15.11.2018 16/11/2018 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು cys-1111-dtd-15.11.2018.pdf
OM- Time Extension of DWA for providing Consultancy Services for preparation of Detailed Project Report(DPR) for Agriculture DSM in 11kV Hoskote feeder No.15400-03 dtd.14.11.2018 15/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು OM-No.15400-03 dtd.14.11.2018.pdf
Corrigendum - Implementation of Group Personnel Accident Insurance to all Employees/Officers of CESC Cys-1100 dtd.13.11.2018 15/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು Corrigendum-Insurance-cys-1100-dtd.13.11.2018.pdf
ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಳಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-1102-dtd14.11.2018 15/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು cys-1102-dtd-14.11.2018.pdf
R-APDRP -FMS SLA Report Q-14 July 2018 to Sept 2018 15/11/2018 ಯೋಜನೆಗಳು SLA-Audit-Q14-july-sep-2018-CESC.pdf
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 09/11/2018 ಆಡಳಿತ KERC--1-.pdf
ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿಳಂಬ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.15069-73-dtd-05.11.2018 07/11/2018 ಹಣಕಾಸು 15069-73-dtd-05.11.2018.pdf
Implementation of group personal Accident Insurance to all Employees/Officers of CESC.cys-1080-dtd-05.11.2018 07/11/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು Cys-1080-dtd-05.11.2018.pdf
ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ Application ನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1042-dtd-31.10.2018 02/11/2018 ಆಡಳಿತ Cys-1042-dtd-31.10.2018.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ,ಪಿ ಕಾಯ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಗ್ಗೆ.14440-43-dtd-30.10.2018 30/10/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ 14440-43-dtd-30.10.2018.pdf
9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1031-dtd-29.10.2018 29/10/2018 ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು Cys-1031-dtd-29.10.2018.pdf