ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Notification of Public Hearing (22.02.2017) 07/02/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Public-hearing.pdf
CESC replies to Prelimenary observations 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ CESCrepliesPrelimenaryobservations.pdf
APR FY-16 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ APRFY16.pdf
Kannada ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ERCFY18-Kannada-paper-notification.pdf
kannadaARR-TariifforFY18.pdf
English ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ERCFY18-English-paper-notification.pdf
EnglishARR-TariffforFY18.pdf
Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 03/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Callertune-OM-CYS1086-3-1-2017.pdf
Letter-to-BSNL-cys1086-3-1-2017.pdf
CESC-Telephone-Directory--621.pdf
Implementation of 1912 as "called party pays" service 25/07/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ 1912lettertoBSNLbangalore16-7-2016.pdf
Approval for Standard model PPAs of Gross Metering/ Net Metering and clarifications on calculation of excess injected Energy and approval of single line diagram relating to SRTPVs 14/07/2016 KERC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ Kercapprovalletter6-7-2016.pdf
Gross-Metering-Standard-Approved-Format-PPA.pdf
Net-Metering-Standard-Approved-Format-PPA.pdf
Fuel Cost Adjustment charges (FAC) for the billing quarter July-Septembetr, 2016 16/06/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Fuel-cost-adjustment-cost.pdf
BSNL CUG Mobile Connections : OMs/Circulars/Letters 05/04/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ SIMfor-AETmandyahassanhunsur.pdf
SIMFORAETZonemychkodcircle.pdf
OMOFSIMtoCIRZonAETS.pdf
ExistingAETSSIMallotment16-11-2016.pdf
NewSIMallotmentAETS16-11-2016.pdf
NewSIMallotmentAETSOMCYS870-15-11-2016.pdf
CYs24-6-04-2016-wc-1.pdf
Cys23-6-04-2016-wc-1.pdf
CYS13-dtd-04.04.2016.pdf
Withdrawal of Solar Roof top Circular No-EN70VSC2015 Dated-10.12.2015 24/03/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Withdrawal-of-Solar-Roof-top-Circular-No-EN70VSC2015-Dated-10.12.2015.pdf
For approval of Fuel Cost Adjustment charges (FAC) for the billing quarter April-June, 2016 23/03/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ FAC-AMJ-2016.pdf
KERC Public hearing (ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ) on 27.2.2016 for tariff revision 15/02/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ publichearing27.2.2016.pdf
MYT FIling FY17-19 17/01/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ English-writeup.pdf
MYT-Excel-sheets-2017-19.pdf
Kannada-MYT-writeup.pdf
Annexure-2-to-Annexure-7.pdf
Annexure-1-.pdf
APR FY 15 16/01/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ APR-CESC-FY-15-Notarised.pdf
CESC---Directors-report-2014-15.doc
CESC-March-Final-Acc-2014-15.xls
Note-34.DOC 2013-14.DOC
REVISED-AUDIT-REPORT---FY---2014---2015.docx
Preliminary Observations 16/01/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ KERC-letter.pdf
CESC-Preliminary-observations.pdf
Prelimenary-Observations-Annexure-A1--B1.pdf
Prelimenary-Observations-compliance.pdf
Prelimenary-Observations-Annexure-A-Z.pdf
Evacuation facilities / interconnection facilities in respect of Wind and Solar Generators seeking connectivity with grid up to 5 MW-regarding 16/01/2016 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ gridconnectivity-reg.pdf
Fuel cost adjustment charges (FAC) for the billing quarter January to March 2016 31/12/2015 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ FACJFM-16.pdf