ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವರ್ಗ ಫೈಲ್
Fuel Cost Adjustment charges (FAC) pertaiming to the period October-December, 2016. 25/03/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Fuel-Cost-Adjustment-Charges.pdf
Notification of Public Hearing (22.02.2017) 07/02/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ Public-hearing.pdf
CESC replies to Prelimenary observations 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ CESCrepliesPrelimenaryobservations.pdf
APR FY-16 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ APRFY16.pdf
Kannada ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ERCFY18-Kannada-paper-notification.pdf
kannadaARR-TariifforFY18.pdf
English ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 06/01/2017 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ERCFY18-English-paper-notification.pdf
EnglishARR-TariffforFY18.pdf
Regarding Caller tune renewal/activation 3-1-2017 03/01/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ Callertune-OM-CYS1086-3-1-2017.pdf
Letter-to-BSNL-cys1086-3-1-2017.pdf
CESC-Telephone-Directory--621.pdf
Implementation of 1912 as "called party pays" service 25/07/2016 ತಾಂತ್ರಿಕ 1912lettertoBSNLbangalore16-7-2016.pdf
BSNL CUG Mobile Connections : OMs/Circulars/Letters 05/04/2016 ತಾಂತ್ರಿಕ SIMfor-AETmandyahassanhunsur.pdf
SIMFORAETZonemychkodcircle.pdf
OMOFSIMtoCIRZonAETS.pdf
ExistingAETSSIMallotment16-11-2016.pdf
NewSIMallotmentAETSOMCYS870-15-11-2016.pdf
CYs24-6-04-2016-wc-1.pdf
Cys23-6-04-2016-wc-1.pdf
CYS13-dtd-04.04.2016.pdf