ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

 

CESC Tariff Order 2017 

Tariff order 2017 summary Kannada / English 

 

Notification of Public Hearing (22.02.2017)

Tariff Filing for FY 18 

Tariff Plan 2016-17