ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Notification of Public Hearing (22.02.2017)

Tariff Filing for FY 18 

Paper Notification               English    /    kannada 

 

CESC replies to Prelimenary observations 

APR FY-16 

Kannada ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 

English ERC/ARR &filing for revision of Tariff for FY18 

 

 

Tariff Plan 2016-17