ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Mysore Zone

Mysore Zone
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Chief Engineer, Electy., Sri M T Manjunath 9448994722 0821-2342164 0821-2344093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 PS to CEE Sri. Jayaram 9480810346      
3 Controller of Accounts Sri. Shek Mohammad Mahimulla 9448994723   0821-2344093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Superintendent Engineer (Office) Sri. G.L. Chandrashekhar 9448994724   0821-2344093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Executive Engineer (Civil) Sri. Hanumantharaju.H.M. 9448994927   0821-2344093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Accounts Officer Sri. Dinakar 9449598674     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Asst.Exe.Engr (Office)-1 Smt.S.Anitha Bai 9448994706     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Asst.Exe.Engr (Office)-2 Sri. H.M.Srikantaiah 9449598537     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst.Exe.Engr (Office)-3 Sri. Jyothi.N 9480810335     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Asst.Exe.Engr (Office)-4 Smt. Yamunadevi 9449598594     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Assistant Engineer (El) Smt. Asha Lakshmi        
12 Consultant-RGGVY SriJ.B.Yogegowda 9480837506