CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶೇ.2 ರಂತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-273-dtd-29.05.2019

Created On May 29, 2019

Category Tax matters -GST