CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ-2019 ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ 76 ಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -13001-08 Dated-01.10.2019

Created On Oct 03, 2019

Category Finance