CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ - ದಿನಾಂಕ:17/10/2019

Created On Oct 10, 2019

Category Technical