CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
DI: Po No. 1099(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty in Nos-196 Nos.1679-81-dtd-05.05.2020 05/05/2020 Purchase orders 1679-81-dtd-05.05.2020.pdf
DI: Po No. 1083(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty in Nos-750 Nos.1673-75-dtd-05.05.2020 05/05/2020 Purchase orders 1673-75-dtd-05.05.2020.pdf
DI: Po No. 1085(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty in Nos-196 Nos.1682-84-dtd-05.05.2020 05/05/2020 Purchase orders 1682-84-dtd-05.05.2020.pdf
DI: Po No. 1089(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty in Nos-187 Nos.1666-68-dtd-05.05.2020 05/05/2020 Purchase orders 1666-68-dtd-05.05.2020.pdf
DI: PO No. 1131(A)/28.08.2019 8m Ling RCC Poles, qty:104 No.1653-55-dtd-04.05.2020 05/05/2020 Purchase orders 1653-55-dtd-04.05.2020.pdf
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರುಗಳಿಗೆ  ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ.cys-97-dtd-29.04.2020 04/05/2020 Admin cys-97-dtd-29.04.2020.pdf
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ.1403-04-dtd-29.04.2020 04/05/2020 Admin 1403-04-dtd-29.04.2020.pdf
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-112-dtd-04.05.2020 04/05/2020 Admin cys-112-dtd-04.05.2020.pdf
Providing electrical infrastructure to Irrigation Pump set Installations by extending HT/LT lines & erection of 25KVA Distribution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contrect in Saligrama Sub Division.1531-34-dtd-30.04.2020 02/05/2020 Purchase orders 1531-34-dtd-30.04.2020.pdf
Direction to Meter reading Billing Collections.cys-109-dtd-30.04.2020 02/05/2020 Admin cys-109-dtd-30.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-KR Pete-Krishna Elc.1473-76-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1473-76-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-Kollegala-Bhyraweshwara.1477-80-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1477-80-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-Nuggehalli-Sri Prema.1453-56-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1453-56-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-NR Mohalla-Siddeshwara.1457-60-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1457-60-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-NR Mohalla-Siddeshwara.1457-60-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders
Corrigendum-IP Set-CR Pattana-Raghavendra Elc.1445-48-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1445-48-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-Ngudu-2-Gunashree.1449-52-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1449-52-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-HN Pura-Nimishamba Elc.1461-64-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1461-64-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP-Sakaleshpura-Manasa Elc.1465-68-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1465-68-dtd-29.04.2020.pdf
Corrigendum-IP Set-Ngml-Veerabhadreshwara.1469-72-dtd-29.04.2020 30/04/2020 Purchase orders 1469-72-dtd-29.04.2020.pdf