CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
DI:PO No.1128(A)/28-08-2019 8m Long RCC Poles, Quantity:104 Nos. No.5127-30 Dtd.30.06.2020 30/06/2020 Purchase orders DI---PO-No. 1128(A) 8m Long RCC Poles Jyothi Elec..pdf
DI:PO No.1115(A)/28-08-2019 8m Long RCC Poles, Quantity:89 Nos. No.5119-22 Dtd.30.06.2020 30/06/2020 Purchase orders DI---PO-No. 1115(A) 8m Long RCC Poles Aradhya Concrete Products.pdf
DI:PO No.1127(A)/28-08-2019 8m Long RCC Poles, Quantity:104 Nos. No.5123-26 Dtd.30.06.2020 30/06/2020 Purchase orders DI---PO-No. 1127(A) 8m Long RCC Poles Udaya Chandra Suvarna.pdf
DI:PO No.1090(A)/24-04-2020 9m Long PSC Poles, Qty. in Nos-196Nos 30/06/2020 Purchase orders DI---PO-No. 1090(A) 8m Long RCC Poles Sanjay Industries.pdf
DI:PO No 1070A/20-06-2020 8 Mtr long PSc poles Qty:145 Nos 5075-77 dtd-30.06.2020. 30/06/2020 Purchase orders PO---1070A-8m-Long-PSC-Poles-Shree-Structurals.pdf
DI:PO No.1062/ 08-01-2019 8 Mtr PSc poles Qty :700 Nos 5081-83 dtd-30.06.2020. 30/06/2020 Purchase orders PO---1062-8m-Long-PSC-Poles--Aradhya-Concre. Produc..pdf
DI:PO No.1059A 8 Mtr Long PSc poles, Qty :175 Nos 5078-80-dtd -30.06.2020. 30/06/2020 Purchase orders PO---1059A-8m-Long-PSC-Poles-Mysore-Concrete-Product. (2).pdf
DWA - Providing Electrical Infrastructure to Irrigation Pump Set Installations by extending HT/LT lines & erection of 25KVA Distribution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contract in Periyapatna Sub Division No.5040-43 Dtd.29.06.2020 30/06/2020 Purchase orders DWA---Periyapatna-SD.pdf
DWA - Providing Electrical Infrastructure to Irrigation Pump Set Installations by extending HT/LT lines & erection of 25KVA Distribution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contract in Hannuru Sub Division No.5036-39 Dtd.29.06.2020 30/06/2020 Purchase orders DWA---Hanur-SD.pdf
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ cys-383 dated-26.06.2020 29/06/2020 Finance cys-383-Dated-26.06.2020.pdf
DI-2-1272-PSC Pole Clamps-Prakash Metal.cys-348-dtd-24.06.2020 26/06/2020 Purchase orders cys-348-dtd-24.06.2020.pdf
DI-2-1276-HG Fuse Units-Prakash Metal.cys-349-dtd-24.06.2020 26/06/2020 Purchase orders cys-349-dtd-24.06.2020.pdf
DI-2-1274-GI Pipe-Prakash Metal.cys-350-dtd-24.06.2020 26/06/2020 Purchase orders cys-350-dtd-24.06.2020.pdf
Fuel cost Adjustment Charges for the 4th billing quarter of FY 20 - January 2020 to March 2020 25/06/2020 KERC Matters FAC---January-to-March-2020.pdf
ಆರ್.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಭಾಗ ಬಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಮೆ:ಪಿ. ಎಫ್.ಸಿ ಲಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುದಾನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-351-dtd-24.06.2020 25/06/2020 projects cys-351-dtd-24.06.2020.pdf
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .CYS-341-dtd-23.06.2020 24/06/2020 Admin cys-341-dtd-23.06.2020.pdf
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.4740-44-dtd-23.06.2020 24/06/2020 Admin 4740-44-dtd-23.06.2020.pdf
ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಫೋನ್ ಇನ್ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-339-dtd23.06.2020 23/06/2020 Technical cys-339-dtd-23.06.2020.pdf
Award for Annual Maintenance Contract (AMC) for DTLMS Software & Fixing of SS plate on transformers & painting of location ID on DTC structure No.Cys-1745 Dtd.31.03.2020 23/06/2020 projects AMC.PDF
P.O.No.1076A 8 Mtr Long PSC Pole WL-200 kg No.4416-23 Dtd.20.06.2020 23/06/2020 Purchase orders PO-1076A.pdf