CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
Extension of Tariff Order dated 1st August, 2019 for solar power projects(including solar Rooptop photovoltaic project) for FY21.cys277-dtd-04.06.2020 04/06/2020 Commercial Section cys-277-dtd-04.06.2020.pdf
DI: PO No. 1039(a) Dtd 31.01.2020 for supply of 500Kmtr of ACSR Rabbit Conductor.cys-266-dtd-02.06.2020 04/06/2020 Purchase orders cys-266-dtd-02.06.2020.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಖೆಯವರಿಂದ ದೃಢಿಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-269-dtd-03.06.2020 04/06/2020 Tax matters -GST cys-269-Dated-03.06.2020.pdf
DI: PO No. 1270/30.03.2020 No. 15 strain Insulators, 13000 Nos.cys-219-dtd-29.05.2020 03/06/2020 Purchase orders cys-219-dtd-29.05.2020.pdf
DI: PO No. 108(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty: 187 No.3224-27-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3224-27-dtd-02.06.2020.pdf
DI: PO No. 1084(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty: 187 No.3228-30-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3228-30-dtd-02.06.2020.pdf
DI: PO No. 1097(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty: 187 No.3220-23-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3220-23-dtd-02.06.2020.pdf
DI: PO No. 1103(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty: 196 No.3217-19-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3217-19-dtd-02.06.2020.pdf
DI: PO No. 1093(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty: 187 No.3210-13-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3210-13-dtd-02.06.2020.pdf
DI: PO No. 1092(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, qty: 187 No.3231-33-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3231-33-dtd-02.06.2020.pdf
DI: PO No. 1089(A)/24.04.2020 9m Long PSC Poles, QTy: 196 No.3214-16-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3214-16-dtd-02.06.2020.pdf
Providing electrical infrastructure to Irrigation pump Set Installation by extending HT/LT lines & erection of 25KVA Distribution Transformers on partial turnkey basis under unit rate in Bettadapura Sub Division.3173-76-dtd-02.06.2020 03/06/2020 Purchase orders 3173-76-dtd-02.06.2020.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21 ರ (Assesment 2021-22) ಸಾಲಿನ ವೇತನೇತರರಿಗೆ(Non-Salaries) ಆಧಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-264 Dated-02.06.2020 02/06/2020 Finance,Tax matters -GST cys-264-Dated-02.06.2020.pdf
cys-264-Dated-02.06.2020.pdf
ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಘಂಟೆಗೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 2771-dtd-26.05.2020   02/06/2020 Commercial Section Commercial-section-meeting-proceedings-16.03.2020.pdf
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ''ಸಿ'' ಮತ್ತು ''ಡಿ'' ಗುಂಪಿನ ಪದವೃಂದದ ನೌಕರರ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.cys-241-dtd-30.05.2020 30/05/2020 Admin cys-241-dtd-30.05.2020.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ರ (Assesment year 2021-21)ಸಾಲಿನ ವೇತನದಾರರು/ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ cys-208 Dated-26.05.2020 26/05/2020 Finance,Tax matters -GST cys-208-Dated-26.05.2020.pdf
Mansoon Contigency Plan -2020 MEMO cys-205 Dated-26.05.2020 26/05/2020 Technical Mansoon-Contigency-Plan--2020-MEMO.pdf
ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-203-dtd-22.05.2020 22/05/2020 Admin cys-203-dtd-22.05.2020.pdf
Providing electrical infrastructure to Irrigation Pump Set by extending HT/LT lines & erection of 25KVA Distibution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contract in Hunsur Sub Division.2430-33-dtd-19.05.2020 20/05/2020 Purchase orders 2430-33-dtd-19.05.2020.pdf
Providing electrical infrastructure to Irrigation Pump Set by extending HT/LT lines & erection of 25KVA Distibution Transformers on partial turnkey basis under unit rate contract in Bannur Sub Division.2426-29-dtd-19.05.2020 20/05/2020 Purchase orders 2426-29-dtd-19.05.2020.pdf