ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification regarding reserved JLM Candidate -reg 

LIst of JLM Reserved Candidates -reg 

LIst of Candidates provisionally selected under PH category and the Audiology/audiometry test report by AIISH Mysore -reg 

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

Notification to JLM PH candidates(absentees) to attend Audioliogy test on 20.04.2017 

Notification: Publishing of the Final selection list of Junior Lineman/Junior Station Attendant in KPTCL & ESCOMs

Cut off Percentage of Marks - Junior Lineman(PH BACKLOG) 

Cut off Percentage of Marks - Junior Lineman  

Final Selection List of Junior Lineman(PH BACKLOG) 

Final Selection List of Junior Lineman 

Notification-regarding publishing of Provisional selection list of Junior Lineman and Junior Lineman (BACKLOG Posts) 

Cut off Percentage of Marks - Junior Lineman(PH BACKLOG) 

Cut off Percentage of Marks - Junior Lineman  

Provisional Selection List of Junior Lineman(PH BACKLOG) 

Provisional Selection List of Junior Lineman 

Specimen certificates for verification with originals during JLM Endurance test -reg 
Notification:regarding publishing of 1:5 shortlisted candidates for Endurance Test, Cut-off, Downloading of call letters 
1:5 list of Candidates JLM short listed for Endurance test(Annexure-1) 
1:5 Cut Off (Annexure-2) 
Click Here for Downloading of E-Call letters for Endurance Test for the post of JLM-CESC 
Candidates who have submitted multiple applications are required to choose any one application by clicking on this link
Notification -Regarding selection of any one application by the candidates who have submitted multiple applications and for rejection of other applications 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
Form-1 to be submitted by the General Gategory candidates claimining Rural Quota 
Detailed Employment Notification for Recruitment of Junior Linemen(JLM) in KPTCL & ESCOMS and Backlog of JSA & JLM 
Paper Notification-1 
Paper Notification-2 
Instructions to candidates 
 Click Here for Submission of ONLINE APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR LINEMAN IN CESC