ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Recruitment of Junior staion Attendant in KPTCL and Junior Lineman in ESCOMs

Recruitment of Junior staion Attendant in KPTCL and Junior Lineman in ESCOMs (ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ)

CESC is pleased to in form that, your candidature has been accepted provisionally for the post of JLM pending verification of original records, pl  check reserve  list hosted on www.cescmysore.org and come prepared for the same to the CESC, Corporate Office at #29, Vijayanagara 2nd Stage, Hinkal Mysore on 15.03.2016 at 10.00 AM  of along with your original documents as produced in Endurance Test. 

 

Notification - Reserve List of Candidates for the Post of Junior Linemen  

Unfilled Posts of JLM under various categories treated as backlog due to non availability of eligible candidates

Reserve List of Candidates Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif 

Payment of Consolidated renumeration to Junior Station Attendant and Junior Lineman during the period of training and Terms & Conditions-reg.

In spite of instructions some of the candidates had submitted multiple applications to different companies. For such of these candidates only their first online application is considered for shortlisting which is made on merit on the basis of marks secured in the SSLC/10th Standard examination. Their other multiple applications are not considered. The candidates may check the status of their other multiple applications in the respective company websites. - Click here for List

Notification - Wrongly furnished Maximum Marks of academic qualification(SSSLC/10th) by some of the candidates in the online application for the post of Junior Station Attendant(JSA)/Junior Linemen(JLM)

Download Endurance Test call letter 

Notification - Recruitment of JSA/JLM - Downloading of Endurance Test Call Letter on or after 27.08.2015

English  Kannada 

SHORT LIST OF CANDIDATES IN THE RATIO 1:5 

PROVISIONAL CUT-OFF PERCENTAGE OF MARKS OF THE LAST CANDIDATE IN THE RATIO OF 1:5 CALLED FOR VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS AND ENDURANCE TEST FOR RECRUITMENT TO THE POST OF JUNIOR LINE MAN 

Online Option for choosing only ONE Company application and Rejection of other Multiple Applications by the Candidates 

Notification - Candidates who have made multiple applications to prefer only ONE application Status 

 

Check Your Payment sattus 

 

Notification : Payment Confirmation -Reg 

 

Employment Notification dt:10.06.2015 ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 10.06.2015

 

Detailed Employment Notifiction dated 12.06.2015 ವಿವರವಾದ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 12.06.2015

 

Instructions to Candidates for filling the Online Application Form ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

 

Submission of Online Application (Apply any ONE Company Only) ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ(ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ)