ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ - ದಿನಾಂಕ:18/01/2020

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Jan 14, 2020

ವರ್ಗ Technical