ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.25259-60-dtd-20.03.2020

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Mar 24, 2020

ವರ್ಗ Admin