ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಾಯಿದೆ 2003 ಮತ್ತು ಕ.ವಿ.ನಿ.ಆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣ ವೇದಿಕೆಯು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಜಿಲ್ಲೆಅಧ್ಯಕ್ಷರುಸದಸ್ಯರುಕವಿನಿ ಯಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರುವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ  
1 ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ . ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ , ಚಾ. ವಿ. ಸ. ನಿ. ನಿ. ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:  9448994733

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್.ಅಣ್ಣೇಗೌಡ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ),ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ,ನಂ29, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್,ಮೈಸೂರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480837505

ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ರಂಗನಾಥ್, #1669/2, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೆರೆ, ಭಾರತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು,

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9916533779 

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಕಾವಿಸನಿನಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ,

ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ,

ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು-570023

2 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ -ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ , ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.   ಶ್ರೀ . ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994533

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪೂಚಂದ್ರತೇಜಸ್ವಿ., ಕಾಯðನಿðವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಯð ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಸನಿನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9448994864

ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ , ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ, ಚಂದಕವಾಡಿ ಪೊಸ್ಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 974332097

 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313.

3 ಕೊಡಗು

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ (ವಿ),ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ -ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ , ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಶ್ರೀ . ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994533

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮಡಿಕೇರಿ.

 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598601

ಶ್ರೀ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್.ಬಿ.ಎಮ್.#183, ನ್ಯೂ ಲೇ ಔಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ-571201, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ,

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9945575760

 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಕಛೇರಿ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸುದರ್ಶನ ವೃತ್ತ, ಮಡೀಕೇರಿ-571201
4 ಮಂಡ್ಯ

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂತಿðಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598633

ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ಶ್ವೇತ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ.                           

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598577

ಶ್ರೀ ಹೊಂಬೆಗೌಡ.ಕೆ., #679, ಮರಿಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8123091837/ 9844734919

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮಂಡ್ಯ-571401
5 ಹಾಸನ

ಶ್ರೀ ವಿ. ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ),  ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು. 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994923

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಹಾಸನ, 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994938

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕ್ರಷ್ಣ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ಹೆಚ್.ಬಿ.ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ಹುನಸವಳ್ಳಿ ಪೊಸ್ಟ್, ಆಲೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಹಾಸನ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448652990

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂತೆ ಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201