ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರುಗಲ್ಲಿ
  • ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳಿಗೆ ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಂಟರುಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು:

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೇಟಿಗಾರರ ಪುಸ್ತಕ

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು/ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು / ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು/ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು / ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು .ಗ್ರಾಹಕರು ಭೇಟಿಗಾರರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು