ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

 ಚಾ ವಿಸನಿನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಸೆಸ್ಕ್)

ನಂ. 29

ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ 

ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು -570017